Elementarz przetargowy

Elementarz przetargowy

Elementarz przetargowy

ELEMENTARZ PRZETARGOWY

 

Do przetargu publicznego może przystąpić każda firma spełniająca warunki przetargu !!!

 

Skąd pozyskać informacje o przetargach publicznych?

 1. Dostawcy pośredniczący, którzy w ramach abonamentu, będą nam przesyłali maile z informacją o przetargach odpowiadających profilowi naszej  firmy, statystyki przetargowe i wyniki przetargów. Są to firmy specjalizujące się w tej dziedzinie, takie jak np. Biznes Polska czy Info-Przetargi.
 2. Biuletyn zamówień publicznych https://bzp.uzp.gov.pl/ , w którym znajdziecie postępowania krajowe, dostępny nieodpłatnie
 3. Internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej” , tzw. TED https://ted.europa.eu/ Zawiera informacje na temat zamówień publicznych, ogłaszanych zgodnie z przepisami UE w krajach członkowskich UE, krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i w innych krajach. Dostępny nieodpłatnie

Zarówno do Biuletynu przetargów publicznych jak i na stronie TED należy się zarejestrować, aby otrzymywać powiadomienia e-mail dostosowane do profilu firmy i oczekiwań.

Analiza przetargowa

 1. Najpierw musimy się zapoznać z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SWIZ)
 2. Jeżeli w treści znajdziemy coś co będzie dla nas niejasne, możemy zadawać pytania do zamawiającego. Zamawiający musi udzielić nam odpowiedzi jeżeli zgłoszone pytania czy wątpliwości wpłynęły do połowy terminu składania ofert. Często zdarza się również tak, że nawet jeżeli ten termin minął możemy liczyć na odpowiedź.
 3. Punkty na które musicie zwrócić uwagę w SWIZ :
  1. Opis przedmiotu zamówienia – warunki udziału w postępowaniu
  2. Dokumenty, które należy złożyć
  3. Kwestie finansowe – wadium zabezpieczające ofertę
  4. I inne zabezpieczenia, które wykonawca musi wnieść
 4. Należy pamiętać, aby przygotowując ofertę przetargową uwzględnić powyższe kwestie.

 

Przygotowanie dokumentacji przetargowej

 1. W SWIZ znajdziecie załączniki, które są nierozerwalnie związane ze specyfikacją. Może się tam znaleźć projekt przyszłej umowy, wzorzec formularza ofertowego, wzór oświadczeń jakie należy złożyć, projekt karty gwarancyjnej, itd.
 2. Nie każde oświadczenie musi się tam znaleźć.
 3. Dokumentacja ofertowa musi uwzględnić wszystkie elementy jakie są opisane w SWIZ

Po rozstrzygnięciu przetargu

WYGRAŁEŚ – Zaczynasz roboty!!!

              PRZEGRAŁEŚ – Czytaj dalej

 1. Jeżeli uważasz, za nieuczciwe odrzucenie Twojej oferty lub niewłaściwy wybór konkurencyjnej oferty, to jedynym rozwiązaniem jest wniesienie odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.
 2. Terminy na wniesienie odwołania są krótkie– 5 lub 10 dni

Zanim to zrobisz…….

- zweryfikuj możliwość złożenia odwołania (czy przysługuje i kiedy mija termin na jego  wniesienie)

- sprawdź koszty wniesienia odwołania i jego sporządzenia (wynagrodzenie prawnika)

- zastanów się,  czy są szanse uzyskania korzystnego wyroku Izby

 

Mam Nadzieję, że pomogliśmy

Zespół e-Proficlub