Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Prawo zamówień

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

Od 1.01.2021r. wchodzi nowe Prawo o Zamówieniach Publicznych.

 

Czy na lepsze, oceńcie sami.

 

Najważniejsze zmiany i udogodnienia:

  1. Nowe Prawo o zamówieniach Publicznych zrywa z koniecznością oczekiwania na zapłatę za wykonanie zlecenia aż do końca umowy, szczególnie odnośnie robót budowlanych i instalacyjnych. W przypadku inwestycji długoterminowej wykonawcy będą otrzymywać zaliczki i wynagrodzenie za wykonane etapy prac, dzięki czemu poprawi się ich płynność finansowa.
  2. Uczestnik przetargu będzie wnosić mniejsze gwarancje i wadia, które w dużej części przypadków zostały zmniejszone nawet o połowę, co dla firm wykonawczych oznacza mniejsze koszty.
  3. Wprowadzono nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia. Umowa, której przedmiotem są roboty budowlane, zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, będzie musiała zawierać zasady waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów budowlanych lub kosztów. Prawo nakazuje zawarcie w umowie mechanizmów, które ochronią firmy przed takimi sytuacjami – jeżeli wzrosną ich koszty, to wzrośnie również ich wynagrodzenie. Z kolei jeżeli ceny mocno spadną, wykonawcy także podzielą się zyskiem z zamawiającym.
  4. Wprowadzono obowiązek współpracy pomiędzy zlecającym a wykonawcą czyli, że nie można nakładać na wykonawcę odpowiedzialności np. za opóźnienie, jeżeli jest ono następstwem okoliczności, za które wykonawca nie odpowiada lub też nakładać na niego kary umowne za okoliczności niezwiązane bezpośrednio lub pośrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem;

 

Nowe Prawo o zamówieniach publicznych otwiera możliwości przed wieloma firmami wykonawczymi, zabezpiecza ich interesy w dużo większym stopniu niż dotychczasowe i umożliwia rozwój małych przedsiębiorstw.

 

Mam Nadzieję, że pomogliśmy

Zespół e-Proficlub